Cổ đông Sudico “dài cổ” chờ cổ tức

Cổ đông Sudico “dài cổ” chờ cổ tức

Bảo Vy | Sudico lùi thời gian thanh toán sang 30/9/2019 do chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt cho các cổ đông như đã thông báo.