Việt Nam tạo mọi thuận lợi cho các nhà đầu tư của Czech

.
Nguồn: giaoduc.net.vn