TPBank đạt chuẩn quốc tế Basel II trước thời hạn

.
Nguồn: giaoduc.net.vn