Doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn vì có những cán bộ nói nhiều, làm ít

.
Nguồn: giaoduc.net.vn