Czech ủng hộ sớm ký, phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU

.
Nguồn: giaoduc.net.vn