CEO Nguyễn Văn Lê và những kỷ lục ấn tượng

.
Nguồn: giaoduc.net.vn