8 doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

.

STC, ITD, VCG, PGI, ABT, AAM, TCM và EID thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 20/2/2019, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp.HCM (mã STC-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 13%/cp (1 cổ phiếu nhận 1.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/2/2019.

* Ngày 27/2/2019, Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong (mã ITD-HOSE) thanh toán cổ tức năm 2017 đợt cuối bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 14/2/2019.

* Ngày 27/2/2019, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/2/2019.

* Ngày 28/2/2019, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (mã PGI-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 19/2/2019.

* Ngày 5/3/2019, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre (mã ABT-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/2/2019.

* Ngày 22/3/2019, Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (mã AAM-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/2/2019.

* Ngày 19/3/2019, Công ty Cổ phần Dệt may- Đầu tư- Thương mại Thành Công (mã TCM-HOSE) thanh toán cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 27/02/2019.

* Ngày 25/3/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (mã EID-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 1/3/2019.

Nguồn: vneconomy.vn